ขอเชิญประชาชน ผู้มาติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

28

ขอเชิญประชาชน ผู้มาติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้