คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ ต.หินลาดนำโดยนายวิชยา คูณศรีสุข ปลัดอำเภอบ้านกรวด ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดเพื่อขออนุญาตเปิดตลาดตามาตรการของจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจร้านอาหารและรถเร่ขายของในพื้นที่ตำบลหินลาด

18

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ ต.หินลาดนำโดยนายวิชยา คูณศรีสุข ปลัดอำเภอบ้านกรวด ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดเพื่อขออนุญาตเปิดตลาดตามาตรการของจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจร้านอาหารและรถเร่ขายของในพื้นที่ตำบลหินลาด