เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ในระบบ ITAS เพื่อนำเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔

10