ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

148

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจ้างก่อสร้าง