บริการจองคิวขอรับบริการทาง facebook อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

จองคิวขอรับบริการออนไลน์
บริการจองคิวขอรับบริการทาง facebook อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด
เปิดบริการให้บริการจองคิวขอรับบริการออนไลน์
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

>>คลิก<<

ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
3.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
4.ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนแรกเกิด
ข้อมูลที่ต้องแจ้ง
1. ชื่อ – สกุล ของผู้รับบริการ
2. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
3.วันเวลาที่ต้องการนัดหมาย