ประกาศรายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดวาตภัยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

59