ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด

112