ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

41