ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลหินลาด

60

มอบถุงยังชีพ
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสากล ภู่ขันเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สิบเอกวสันต์ ขันธ์สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลหินลาด