สิบเอกวสันต์ ขันธ์สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายสงคราม แสนรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบพันธ์ุพืชพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์

18

สิบเอกวสันต์ ขันธ์สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายสงคราม แสนรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบพันธ์ุพืชพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์