เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ออกพื้นท่จ่ายเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 หมู่บ้าน

27

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ออกพื้นท่จ่ายเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 หมู่บ้าน