โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

226

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

-ดาวน์โหลดที่นี่