โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง(สายทางจากแยกที่นานางแสน คำผานุรัตน์ – ที่นานายชาวนา ปาสาทัง) สถานที่ปรับปรุง บ้านหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561

373

โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง(สายทางจากแยกที่นานางแสน คำผานุรัตน์ – ที่นานายชาวนา ปาสาทัง) สถานที่ปรับปรุง บ้านหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561

– ดาวน์โหลดที่นี่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

– ดาวนืโหลดที่นี่

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

– ดาวน์โหลดที่นี่

ตาราง ปปช. ม.9

– ดาวน์โหลดที่นี่