โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหินลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

363