โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

359