ลงพื้นที่เพื่อออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหินลาด ณ ศาลาประชาคมทั้ง 9 หมู่บ้าน

29

เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหินลาด ณ ศาลาประชาคมทั้ง 9 หมู่บ้าน