โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สาธารณะ ณ บริเวณหนองหว้า หมู่ที่ 4 และได้รับการสนับสนุนพันธ์ุปลาจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 จำนวน 10,000 ตัว

51

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สาธารณะ ณ บริเวณหนองหว้า หมู่ที่ 4 และได้รับการสนับสนุนพันธ์ุปลาจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 จำนวน 10,000 ตัว