ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

89