ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

24