21

เมื่อวันที่ 6-9 กันยายน 2564 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการให้พื้นที่ตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน