หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

29

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 1-31 พฤศจิกายน 2564 หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรับ-ส่ง ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนหรือเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ