ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรอข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ต.ค ๒๕๖๔ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๔)

28