จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน

99

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
เมื่อวันที่ 4,5,7 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ไดลงพื้นที่ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน