แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

121