จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

83

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 กองสวัสดิการ อบต.หินลาด ได้ลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน