โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตำบลหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2565

179

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตำบลหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 อบต.หินลาด ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหินลาด จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตำบลหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด