โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

367