สารบรรณกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางขององค์กร เพื่อรับการส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยการความสะดวกให้แก่ประชาชน และปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล )

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการ รับ ส่ง และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

Saraban_06310811@dla.go.th

(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางขององค์กร)

หมายเลขโทรศัพท์ 044 197 016

หมายเลขโทรสาร  044 197 016

 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง