เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลด

ประกาศ อบต.หินลาด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลด

คำสั่ง อบต.หินลาด แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลด

สถิติข้อมูลผู้สูงอายุ(งบเฉพาะกิจ)

ดาวน์โหลด

สถิติข้อมูลผู้สูงอายุ(งบทั่วไป)

ดาวน์โหลด

โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

สถิติข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย

 

ดาวน์โหลด