เบี้ยยังชีพผู้พิการ

แบบลงทะเบียนคนพิการ

ดาวน์โหลด

ประกาศ อบต.หินลาด เรื่อง รับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลด

คำสั่ง อบต.หินลาด แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลด

สถิติข้อมูลผู้พิการ(งบ อบต.)

ดาวน์โหลด

สถิติข้อมูลผู้พิการ(งบจังหวัด)

ดาวน์โหลด